1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

گزارش كنفرانس تخصصى-اقتصادى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) شاخه لندن

.
  

کنفرانس بحران اقتصادى رژيم

گزارش كنفرانس تخصصى-اقتصادى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) شاخه لندن

 

سخنرانان:

- دكتر شاهین فاطمى؛ اقتصاددان و رایزن حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)
- دكتر حسن منصور؛ اقتصاددان
- مهندس حسن شریعتمدارى؛ فعال سیاسى


گرداننده جلسه: آقاى امیر طاهرى؛ روزنامه‌نگار و نویسنده

برگزار كننده: حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) - شاخه لندن

در پى سیاست همیشگى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات)، براى ایجاد زمینه‌هاى همكارى با هم‌اندیش و دگراندیش، و همچنین به دلیل نیاز اپوزیسیون به بررسى، آسیب شناسى و یافتن راه‌كارهاى عملى براى برون رفت از وضعیت حساس خطرناكى كه میهن‌مان ایران را بطور روزافزون در لایه‌هاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و ... تهدید می‌كند، شاخه لندن حزب بر آن شد كه این بار از جهت مسائل اقتصادى و با دعوت از متخصصین و كارشناسان سرشناس، از جنبه اكادمیك و پژوهش‌گرانه به این موضوع مهم بپردازد.

در این جلسه كه اضافه بر اساتید محترم نامبرده، افراد صاحب‌نظر، كوشندگان و كارشناسان سرشناس در زمینه‌هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، حقوق بشرى و مطبوعاتى، از دور و نزدیك و كشورهاى مختلف حضور داشتند، این كنفرانس پوشش خبرى چند رسانه اینترنتى، تلویزیونى و انتشارى را به خود جلب كرد.

جلسه با سرود ملى ایران آغاز گردید و به همراه آن مسئول شاخه لندن حزب، آقاى داود علاسوند ضمن خوش آمد گوئى، به ضرورت همكارى نیروهاى اپوزیسیون در جنبه‌هاى گوناگون، روشنگرى هرچه بیشتر و لزوم پرداختن به موضوعات از دیدگاه تخصصى اشاره كرده و سپس به قرائت بیوگرافى كوتاهى از اساتید سخنران و اداره كننده جلسه پرداخته و مدیریت جلسه را به عهده آقاى امیر طاهرى سپردند.

جلسه به سه بخش سخنرانى از سوى هر یك از اعضاى پانل، میزگرد و پرسش و پاسخ میهمانان و شركنندگان تقسیم شده بود.

ابتدا پروفسور منصور در سخنرانى خود با ارائه آمار و ارقام به آسیب‌شناسى اقتصاد وخیم ایران پرداخته و شكافتند كه چرا دولت روحانى هم بدلیل نواقص زیرساختارى و شیوه بنیادى رژیم، با تمام وعده‌هاى داده شده ناچار به رفتن همان راهیست كه احمدى‌نژاد رفت و با این حساب وضعییت ایران از زاویه اقتصادى رو به وخیمتر شدن مى‌رود.

آقاى شریعتمدارى با سخنرانى در مورد مقاله خود "سیاست زدایى از اقتصاد، قدرت سیاسى و قدرت اقتصادى" كه پس از جلسه منتشر گردیده است با اشاره بر نوع اقتدارگرانه رژیم و اینكه اینگونه حكومتهاى دیكتاتورى و تام‌گرا با از آن خود نمودن و انحصار قدرت اقتصادى و انواع دیگر قدرتهاى نرم، سعى در حداكثر نمودن قدرت حاكمیت خود می‌كنند، به آنالیز پنج مانع بزرگ و عمده تاریخى- فرهنگى (استبداد شرقى)، مالى-اقتصادى (اقتصاد نفتى)، سیاسى (حكومت تمامیت‌خواه) و اجتماعى (نهادهاى خاصه خور رانتى و شبكه اجتماعى آنان) و عدم وجود بخش خصوصی توانمند پرداختند؛ موانعی كه سد راه هرگونه اصلاحات اقتصادى در جهت آزادسازى اقتصادى و حركت بسمت اقتصاد بازار آزاد مى‌باشند.

پروفسور فاطمى ضمن تأیید سخنان دو سخنران دیگر و با صحبت پیرامون لزوم اقتصاد آزاد براى ایران آزاد، بررسى موانع بنیادى رژیم حاكم بر ایران براى رسیدن به اقتصاد آزاد و مترقى و راه‌كارهاى عملى براى برون رفت از این بحران اقتصادى كه رژیم جمهورى اسلامى در تمامیت خود مسبب و عامل این بحران می‌باشد، تأكید فرمودند كه تا زمانیكه این رژیم برقرار است هیچكدام از این راه‌كارها عملى نخواهند بود.

در خاتمه این بخش آقاى طاهرى با جمع‌بندى سخنرانی‌ها نوید بخشیدند كه كشور ما با وجود این همه منابع طبیعى و انسانى كه دارا هست براى همیشه محكوم به این شرایط بد اقتصادى نخواهد بود چرا كه راه‌كارهاى اقتصادى وجود دارند و ما هم توانایى عبور از موانع بحرانى اقتصادى را داریم اما این راه‌كارها زمانى سازنده و عملى خواهند بود كه حكومت و دولتى سر كار باشد كه توانایى اجراى سیاستهاى درست را در اختیار داشته باشد. حكومتى كه دمكرات باشد و از پایگاه اجتماعى قوى برخوردار باشد.

در بخش پایانى كه به پرسش و پاسخ پرداخته شد، پرسش‌هاى جدى و تخصصى مناسبى از سوى شركت كنندگان كه خود از صاحب‌نظران سرشناس می‌باشند مطرح گردیده و ابعاد گوناگون به بحث گذارده شدند.

پس از جویا شدن نظرات بسیارى از شركت كنندگان براى فراهم كردن اینگونه جلسات كه با تمركز بر پروژه‌ها از دیدگاه‌هاى تخصصى كه در جهت كمك به همكارى نیروهاى اپوزیسیون و با آرمان علمى و منطقى ایفا می‌شوند، جملگى این كار را بسیار مفید دانسته و بخصوص سطح گفتگو و دانشمندانه این نشست را در جایگاه بالایى یافته بودند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) شاخه لندن از اساتید سخنران و جناب امیر طاهرى براى حضور در این نشست تخصصى-اقتصادى، همچنین از تمامى شركت كنندگان نهایت قدردانى را دارد.

باشد كه با روشنگری‌هاى علمى در سایر زمینه‌ها و با همكارى با یكدیگر فرداساز ایران باشیم.

پاینده ایران و ایرانى
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) شاخه لندن